Adatvédelmi szabályzat

A weboldalon, az előfizetés során az adatkezelés jogalapja: Az Előfizető hozzájárulása. Az Előfizető a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

A kezelt adatok köre: név; regisztrált e-mail cím; Előfizetői fiókhoz e-mail cím és jelszó

Az adatok törlésének határideje: az Előfizető regisztrációjának törlésével azonnal.

A kornel@taocsikung.hu címre küldött levélben írásban kérheted személyes adataid törlését.

A Szolgáltató az adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, előírásainak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol személyes adatokat.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az előfizetők személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére az Előfizető hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelheti.

Az Előfizetőkről a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IPcím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. Cookie helyez el. (a cookie, egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld az Előfizető böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookiekat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Előfizető gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor az Előfizető visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookieknak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy az Előfizető elfogadja-e a cookiekat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookiet kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjeneke a böngésző program bezárásakor.

Valamennyi cookieval kapcsolatos adatkezelés alapja az Előfizető hozzájárulása.

A Weboldal látogatásával az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldalon tett látogatások során cookiekat küldjünk számítógépére, amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A Weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Az Előfizető tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

Az Elfizető kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Előfizető kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Előfizető helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Szolgáltató a törlésről kérelemre értesíti az Előfizetőt.

Az Előfizető tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen kivéve ha  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja és az előfizeti fiókot törli.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató intézkedésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az Előfizető a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Egyéb jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Budapest 2021. november 17.

TAO Csikung BT.

es_ESSpanish